Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí: 0
Hướng dẫn thủ tục:

Trình tự thực hiện:
- Người nhận con nuôi nộp hồ sơ đăng ký việc nuôi con nuôi tại UBND cấp xã  nơi mình thường trú;
- UBND cấp xã cử công chức tư pháp -hộ tịch phối hợp với Công an xã tiến hành  kiểm tra và xác minh.
- Nếu các bên đáp ứng đủ điều kiện thì công chức tư pháp- Hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi và Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi.
- Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi và cấp cho người  nhận nuôi con nuôi một bản chính.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này