Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 45
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Trình tự thực hiện:
Người thực hiện việc chuyển giao phải trực tiếp chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại. Người bị thiệt hại phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận quyết định giải quyết bồi thường. Ngày ký nhận của người bị thiệt hại được tính là ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường.
Cách thức thực hiện: Người thực hiện việc chuyển giao thực hiện việc chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường cho người bị thiệt hại thông qua Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người bị thiệt hại cư trú. 

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này