Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu
Lĩnh vực: Tư pháp (xã)
Số ngày xử lý: 30
Phòng ban xử lý: UBND cấp xã
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Trình tự thực hiện:

+ Người bị thiệt hại gửi đơn khiếu nại;

+ Cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết;

+ Xác minh nội dung khiếu nại;

+ Tổ chức đối thoại;

+ Ban hành quyết định giải quyết khiếu nại;

+ Gửi quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

Cách thức thực hiện: nộp đơn khiếu nại trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến trụ sở cơ quan thực hiện thủ tục hành chính.

Hồ sơ kèm theo
Chưa cấu hình quy trình xử lý cho thủ tục này