Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hết hạn)Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
Lĩnh vực: Y tế, Y dược
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Phòng Y tế
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: (Hồ sơ theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống):

          1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo mẫu 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế) (Bản chính).

          2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).

            3. Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bao gồm:

      + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở.

      + Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống.

      + Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cơ sở.

       4. Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).

       5. Danh sách và kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).

       6. Danh sách và kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế. (Bản sao có chứng thực).

       - Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (theo mẫu 01 được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế) (Bản chính).
2/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
3/ Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở bao gồm:
4/ + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở.
5/ Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống.
6/ + Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cơ sở.
7/ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
8/ Danh sách và kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (Bản sao có chứng thực).
9/ . Danh sách và kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế. (Bản sao có chứng thực).
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP hết hạn)Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Y tế 13
3 Phòng Y tế Bộ phận TN&TKQ 1