Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Tờ khai theo mẫu quy định (người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó).

- Bản chính Giấy khai sinh của người được cải chính ;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch.
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định (người từ đủ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó). [Cap_lai_ban_chinh_GKS.doc]
2/ Bản chính Giấy khai sinh của người được cải chính
3/ Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc cải chính hộ tịch
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5