Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Xác định lại giới tính
Lĩnh vực: Tư pháp
Số ngày xử lý: 3
Phòng ban xử lý: Phòng Tư pháp
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục:

- Tờ khai theo mẫu quy định.

- Bản chính Giấy khai sinh.

- Văn bản kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

- Các giấy tờ có liên quan (hộ khẩu, CMND)
Hồ sơ kèm theo
1/ Tờ khai theo mẫu quy định [To khai thay doi GKS.doc]
2/ Bản chính Giấy khai sinh
3/ Văn bản kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền
4/ Các giấy tờ có liên quan (hộ khẩu, CMND)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Xác định lại giới tính như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 5
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tư pháp 5
3 Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân 5
4 Ủy ban nhân dân Bộ phận TN&TKQ 5