Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã đối với những HTX đã có mã số thuế
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 5
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ: - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Thông báo của hợp tác xã về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh [Mẫu TB thay doi KD HTXTB-2.doc]
2/ Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
3/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được cấp
4/ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định thì phả
5/ Đối với việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề t
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của hợp tác xã đối với những HTX đã có mã số thuế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 4
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1