Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu 03/ĐK-GCN). 1.2. Giấy Chứng nhận đã cấp (bản gốc). 2. Trình tự thực hiện: Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện nơi có đất. Bước 2: VPĐKQSDĐ có trách nhiệm kiểm tra, trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do nếu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp: - Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản. - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác. - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất. - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; Bước 3: Nếu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp nêu trên thì xác nhận vào Tờ khai đăng ký, xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trả lại giấy cho người sử dụng đất. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá mười (10) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với [Mẫu 03-ĐK-GCN.doc]
2/ Giấy Chứng nhận đã cấp
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép của hộ gia đình, cá nhân như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 10
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1