Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà)
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 12
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ lập thành một (01) bộ, gồm: 1.1. Đơn xin cấp đổi, cấp lại (mẫu số 16/ĐK). 1.2. Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc).

2. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại VPĐKQSDĐ cấp huyện;

Bước 2: Trong thời hạn không quá mười bảy (13) ngày làm việc, VPĐKQSDĐ cấp huyện có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện vào Đơn.

- Trường hợp đủ điều kiện thì trích lục hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính.

- Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường (xử lý hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc) để trình UBND cùng cấp ký Giấy chứng nhận.

- Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất khi đã hoàn thành các khoản nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 3: Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp huyện có trách nhiệm xem xét ký Giấy chứng nhận đối với trường hợp đủ điều kiện. 3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá hai mươi (23) ngày làm việc.
Hồ sơ kèm theo
1/ Đơn xin cấp đổi, cấp lại [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
2/ Giấy chứng nhận QSD đất (bản gốc)
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận cho thửa đất (được hình thành do hợp nhiều thửa đất thành một thửa và hợp nhiều tài sản thành một tài sản, không có trích đo, không có nhà) như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 5
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT 5
4 Văn phòng ĐKĐĐ & Sở TNMT Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1
5 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bộ phận TN&TKQ 1