Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký kinh doanh HTX chia, tách, hợp nhất và xác nhập và đăng ký mã số thuế
Lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh
Số ngày xử lý: 8
Phòng ban xử lý: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: Thời gian giải quyết 05 ngày. Các cơ quan chịu trách nhiệm xử lý hồ sơ : - Phòng Tài chính-Kế hoạch 04 ngày. - Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 01 ngày. Mức thu phí, lệ phí : Theo quy định hiện hành.
Hồ sơ kèm theo
1/ Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định tại khoản 1, Điều 29 Quy chế này
2/ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hoặc tách hợp tác xã
3/ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách hợp tác xã; các thỏa thuận với các chủ
4/ Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã dự định chia
5/ Trường hợp hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách p
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký kinh doanh HTX chia, tách, hợp nhất và xác nhập và đăng ký mã số thuế như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Phòng Tài chính - Kế hoạch 5
3 Phòng Tài chính - Kế hoạch Bộ phận TN&TKQ 1