Thông tin chi tiết
Tên thủ tục: Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Lĩnh vực: Đất đai
Số ngày xử lý: 15
Phòng ban xử lý: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Lệ phí:
Hướng dẫn thủ tục: 1. Hồ sơ, trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009. 2. Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá năm (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật).
Thời gian giải quyết : 09 ngày làm việc
+ Bộ phận TN&TKQ: 02 ngày
+ Văn phòng QSD Đ: 08 ngày
+ Chi Cục thuế: 05 ngày
Hồ sơ kèm theo
1/ Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế) (04 bản chính);
2/ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (bản chính);
3/ Tờ khai lệ phí trước bạ [mẪU 02-ĐK-GCN1.doc]
4/ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân [To khai 11 KK-TNCN.doc]
5/ Văn bản về quan hệ nhân thân (nếu là hồ sơ tặng cho, thừa kế);
6/ Giấy chứng nhận QSD đất và quyền sở hữu nhà ở (bản sao);
7/ Văn bản cam kết về tài sản riêng (đ/v trường hợp nhận chuyển nhượng cho 1 người đứng tên);
Quy trình xử lý hồ sơ thuộc thủ tục Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:
STTPhòng ban chuyểnPhòng ban xử lýThời hạn (ngày)
1 Bộ phận TN&TKQ 1
2 Bộ phận TN&TKQ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 8
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chi cục thuế thị xã Điện Bàn 5
5 Chi cục thuế thị xã Điện Bàn Bộ phận TN&TKQ 1